Jdi na obsah Jdi na menu
 


17 Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí - soubor údajů o nemovitostech v ČR, zahrnující jeich soupis a popis, jeich geometrické a poloové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Předmětem katastru nemovitostí je to co se v katastru nemovistí eviduje a to je:

 • pozemky v podobě parcel
 • budovy spojené se zemí pevným základem
 • byty a nebytové prostory
 • rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci po dokočení, požádá-li o vlastník

 

Právní úprava

 • o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)
 • O zápisech vlastnických a jiných věných práv k nemovitostem
 • O zěměměřičských a katastrálních orgánech
 • O poskytování údajů z katstru nemovistí ČR
 • O porovnávání a přejímávání údajů z katastru nemovitostí ČR a evidence obyvatel

 

Historie evidence nemovitostí

Zemské desky - byly úředními knihami zemského soudu, do nicž se zaznámenaval průběh soudního řízení

Gruntovní knihy - od druhé poloviny 16.st evidence právních poměrů týkajících se poddanckých nemovitostí

Pozemkové knihy - V roce 1950, kdy došlo k přijetí tzv. středního zákoníku, ošlo ke zěně v principu povinnosti intabulace - vkladu do pozemkových knih, neboť účinnosti tohoto zákona skončila povnnost vkladu smuv o převodu, změně či zániku práv k nemovitostem do pozemkových knih

Železničních knihy - zvlášním druhem

Horní knihy - zvláštním druhem


 

Orgány veřejné správy

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Zeměměřiký úřad 

Zěměměřické a katatrální operáty

Katastrální úřady - zřízeno katastrálních úřadů

Katastrální pracoviště 

 

Zápisy vkladů

Rozhodnutí o zápisu vkladu do katastru má za následek vznik, změnu nebo zákon práva. Práva vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu do katastru. Řízení o povolení vkaldu je správním řízením a vztahuje se na ně správní řád pokud zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovistem nestanoví jinak. 

Předmetem vkladu - práva zapisovaná do katastru na základě listin

Příslušnost - je svěřena katastrálním úřadům, prostřednictví katastrálních pracovišť podle místní pracovišť, které se vřídí místem umístění konkretní nemovistosti, které se vklad týká

Řízení o povolení vkladu - řízení je zahajováno na návrh, který je zpoptaněn. Řízení o vkladu práva se zahajuje dnem kdy příslušný katastrální úřad obdrří návrh na vklad práva. Příslušný katastrální úřad vyznačí v souboru popisnch informací tzv. plombu. 

Průběh správního řízení - v průběhu srpávní řízení o povolení vkladu práva příslušný katastrální úřad, zkoumá, zda jsou splněny podmínky  a údaje definované v ustanovení § 5 zákona. Zjišťuje, zda v prvopisu smlouvy jde skutečně o písemné projevy vůle osob v ní uvedených. 

Ukončení správního řízení o povolení vkladu práva - příslušný katastrální úřad vklad vlastnického práva povolí, pokud jsou splěny všechny podmínky uvedené v zákoně. Na prvopisech listin vyznáčí tzv. doložku o povolení vkladu práva a dále tuto listinu doručí všem účastníkům do vlastnických rukou. Pokud ovšem nejsou splněny zákonem stanovené podmíy pro vkald práva katastrální úřad ukončí správní řízení s tím, že vklad vlastnického práva zamítne.  O zamítnutí vkladu práva se vyhotovuje písemné rozhodnutí, které se taktéž doručí všem účastníkům do vlastnických rukou. 

 

Zápisy záznamů

Rozhodnutí o záznamu práva do katastu nemovistí je rozhodnutím dekladatorním, neboť tímto rozhodnutím se do katastru zapisují vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, přiklepem licitátora na věřejné dražbě, vydržením, přírůstkem a zpracováním, tj. zapisují se práva, která již vznikla na základě jiné skutečnosti.

Zápisy poznámek 

Rozhodnutí o zápisu poznámky do katastru nemovitostí je rozhodnutím dekladatorním, neboť zápis poznámkou pouze osvědčuje právní vztahy dříve vzniklé, změněné či zaniklé.

 

REVIZE KATASTRU - revidování souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Katastrální úřad vyhlašuje revizi údajů katastru vždy podle aktuální potřeby. Po dokočení revize o jeím výsledku se sepíše protokol, který se po provedení změn v katastru zakládá do sbírky listin. 

Poskytování údajů z katastru nemovitostí, ověřování opisů nebo kopií - Údaje z katastru je možnéposkytovat fyzickým i právnickým osobám.

Formy:

 • Nahlížení do katastru nemovitostí a poskytování ústní informace
 • Výpisy opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací a identefických parcel ve formě veřejných listin 
 • Ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru
 • Dálkový přístup
 • Kopie katatrální mapy
 • Reprografické kopie z katastráního operátu 

 

 Zabezpečování  obnovy katastrálního operátu 

Katastrání úřady josu povinny zajistit a zabezpečit obnovu katastálního operátu

Způsoby

 • Obnova novým mapováním
 • Obnova přepracování
 • Obnova na podkladě výsledků pozemkových úprav
 • Zjišťování průběhu hranic